Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – czym jest i kogo dotyczy

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jego głównym celem jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i  finansowania terroryzmu.  Jakie informacje zawiera CRBR? Jak zgłosić do systemu CRBR beneficjenta? Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czym jest CRBR?

To system służący gromadzeniu i przetwarzaniu informacji na temat osób fizycznych, które sprawują kontrolę nad spółką. „Kontrolerów” nazywa się beneficjentami rzeczywistymi.

Prawna podstawa

CRBR jest w Polsce obowiązkowy w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE z 20 maja 2015 roku. Dokument ten dotyczy zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy czy finansowania aktów terroryzmu. Powstanie CRBR w Polsce jest więc wynikiem zobowiązań, jakie zostały na nas nałożone w związku z przynależnością do UE. Szczegółowy zapis dotyczący powołania CRBR miał miejsce w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System uniemożliwia przestępcom zatajenie swojej tożsamości, zwłaszcza kiedy pracują w tzw. machinach korporacyjnych. System jest publiczny, w związku z czym każdy ma możliwość uzyskania informacji o beneficjentach. To generuje większe zaufanie do rynku finansowego i obrotu gospodarczego.

Państwo będzie przekazywać dane z rejestru:

 • zainteresowanym organom,
 • podmiotom związanym,
 • jednostkom analityki finansowej.

Wykorzystanie systemu – od kiedy?

System działa od 13 października. Aktualnie trwa wpisywanie do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Każda spółka, która została założona przed 13 października 2019 roku, jest zobowiązana w okresie do 6 miesięcy wpisać swoich beneficjentów. Zgodnie z rozporządzeniem, spółki, które rozpoczęły działalność po 13 października, mają obowiązek wprowadzenia danych do rejestru w ciągu 7 dni od rejestracji w KRS. Warto szczegółowo zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym sposób i tryb zgłoszenia do CRBR, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy specjalistów biura rachunkowego.

Co ważne, niewywiązanie się przez spółkę z obowiązku zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru grozi nałożeniem na spółkę kary w wysokości do 1 mln złotych!

Dane CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zbiera dane na temat beneficjentów spółek:

 • jawnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych,
 • prostych spółek akcyjnych.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Za beneficjenta rzeczywistego uznaje się osobę, która pośrednio lub bezpośrednio sprawuje kontrolę nad spółką (przez posiadane uprawnienia wynikające z okoliczności prawnych i faktycznych). Może wywierać decydujący wpływ na czynności i decyzje podejmowane przez spółkę. W jej imieniu nawiązywane mogą być stosunki gospodarcze lub przeprowadzane transakcje okazjonalne.

beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym jest:

osoba fizyczna będąca udziałowcem albo akcjonariuszem spółki, która ma prawo własności powyżej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej;

– osoba fizyczna, która dysponuje więcej niż 25% liczby głosów w organie stanowiącym (także jako zastawnik lub użytkownik albo na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu);

– osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad osobami prawnymi, którym przysługuje łączne prawo własności powyżej 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki albo łącznie dysponującej więcej niż 25% ogólną liczbą głosów w organie spółki;

– osoba fizyczna, która sprawuje kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w ustawie o rachunkowości (art. 3 ust. 1. pkt 37);

– osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach;

W przypadku spółek z o.o. trzeba zgłosić wspólnika lub wspólników posiadających powyżej 25% udziałów. Jeśli nie masz pewności, to możesz sprawdzić pełną listę beneficjentów rzeczywistych znajdującą się w art. 2 ust. 2 pkt 1. ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Jak dokonać zgłoszenia?

Proces odbywa się w trzech krokach.

 1. Wejdź na stronę ministerstwa: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
 2. Wybierz opcję „Utwórz zgłoszenie”
 3. Przygotuj dane konieczne do potwierdzenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego. Wprowadzane dane muszą być prawdziwe. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara. Dane należy potwierdzić podpisem elektronicznym lub poprzez profil zaufany.

Niestety nie wszystkie firmy mają świadomość konieczności realizowania zgłoszeń do rejestru. W szczególności dotyczy to małych i średnich firm. W razie wątpliwości warto skorzystać z fachowej porady specjalistów świadczących usługi księgowe.

CRBR obowiązkowy dla przedsiębiorców

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, głównym zadaniem CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiadanie aktualnych danych o beneficjentach uniemożliwi ukrycie tożsamości w machinie korporacyjnej. Dzięki temu, że rejestr ma charakter publiczny, to możliwy jest nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach. To także powoduje wzrost zaufania do rynku finansowego oraz uczestników tzw. obrotu gospodarczego. Szacuje się, że w rejestrze powinno być zgłoszonych ponad 450 tys. podmiotów. Zgłoszenia powinny zostać realizowane przez osoby reprezentujące spółkę. Zgodnie z przepisami UE każde państwo członkowskie powinno gromadzić i przechowywać informacje na temat beneficjentów rzeczywistych oraz udostępniać je właściwym podmiotom i organom związanym z analityką finansową.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here